इङलिसमा नेपाली टाईप गर्नुहोस्। कपी गर्न ctrl+c थिच्नुहोस्।
Englishma Nepali Type Garnuhos.